اعضای هیئت مدیره انجمن

دکتر فریبرز درتاج

دکتر مسعود حسین چاری

دکتر افسانه لطفی عظیمی

دکتر مهناز اخوان تفتی

دکتر پروین کدیور