نام و نام خانوادگی اسامی موسسین انجمن به شرح زیر است:

  • آقای دکتر فریبرز درتاج
  • -آقای دکتر علی اکبر سیف
  • -آقای دکتر هادی بهرامی
  • -خانم دکتر الهه حجازی
  • -خانم دکتر پروین کدیور
  • -آقای دکتر حسن اسدزاده
  • -آقای دکتر مسعود حسین چاری
  • -آقای دکتر اکبر رضایی
  • -آقای دکتر رسول کرد نوقابی
  • -آقای دکتر بهرام صالح صدق پور