اسامی هیات مدیره انجمن

 

آقای دکتر فریبرز درتاج

 

سمت: رئیس هیئت مدیره

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)

آقای دکتر مسعود حسین چاری

 

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

دانشیار دانشگاه شیراز

(رزومه)

خانم دکتر افسانه لطفی عظیمی

 

سمت: خزانه دار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

(رزومه)

خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

 

سمت: عضو هیئت مدیره

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

(رزومه)

خانم دکتر پروین کدیور

 

سمت: عضو هیات مدیره

دانشیار دانشگاه خوارزمی

(رزومه)

اعضای علی البدل هیئت مدیره

  آقای دکتر حسن محمودیان

 

دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)

  آقای دکتراکبر رضایی

 

دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

بازرسان انجمن

  آقای مهرداد اسفنانی

 

سمت: بازرس اصلی

دانشگاه علامه طباطبائی

  آقای دکتر علی شیخ الاسلامی

 

سمت: بازرس علی البدل

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی