روان شناسی شناختی‌‌: نظریه، فرآیند و روش شناسی

 

نویسنده: مک براید، دکتر کوپر کاتینگ

ترجمه و تلخیص: فریبرز درتاج، راضیه وظیفه  دوست

روان‌شناسی آموزش مثبت

 

مقدمه: مارتین سلیگمن

نویسنده: ژاکلین نوریش

مترجم: فریبرز درتاج، رقیه صادق زاده، بهارک حامدی، فرامرز سهرابی

طبقهبندی هدفهای پرورشی

 

نویسنده:بنجامین اس.بلوم

مترجم: علی اکبر سیف، خدیجه علی آبادی

روان شناسى یادگیرى

 

تألیف: فریبرز درتاج، محمد حسین خانى

آموزش

 

طراحى،الگوها،روش ها

تألیف: فریبرز درتاج، رسول کرد نوقابى

روان شناسی یادگیری

 

تالیف: پروین کدیور.