7 عادت یک معلم با اثر بخشی بالا
20 اردیبهشت 1403
7 عادت یک معلم با اثر بخشی بالا

7️⃣ متغیر کیفی که معلم نیاز دارد تا یک حرفه ای در نظر گرفته شود:👆🏻

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن پژوهش های آموزشی ایران

@IREducationalResearchAssociation