اطلاعیه تکمیلی ارسال فایل های چکیده و اصل مقاله در فرمت ورد
25 دی 1402
اطلاعیه تکمیلی ارسال فایل های چکیده و اصل مقاله در فرمت ورد


قابل توجه پژوهشگران محترم
مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 دی ماه 1402 خواهد بود. در صورت عدم الصاق فایل ها (چکیده و اصل مقاله در قالب ساختار همایش) به منوی وضعیت رفته و فایل ها را ارسال کنید.
در صورت عدم الصاق فایل چکیده (حتی در صورت تایید) امکان چاپ در مجموعه چکیده مقالات میسر نخواهد بود.
ارسال مقاله جدید نیز با توجه به استقبال پژوهشگران محترم تا 30 دی ماه فعال خواهد بود.