معرفی شورای سیاستگذاری هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
22 آذر 1402
معرفی شورای سیاستگذاری هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی