کرسی نقد با موضوع : نقد گلستان سعدی از دیدگاه روانشناسی تربیتی
01 مرداد 1396
کرسی نقد با موضوع : نقد گلستان سعدی از دیدگاه روانشناسی تربیتی

«برگزار شد »

کرسی نقد با موضوع : نقد گلستان سعدی از دیدگاه روانشناسی تربیتی

نقد توسط : دکتر فریده محسنی هنجنی

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد