ارائه راهکارها ، شیوه ها و روش های آموزش صلح به کودکان
15 شهریور 1401
ارائه راهکارها ، شیوه ها و روش های آموزش صلح به کودکان

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با هدف گسترش فرهنگ پژوهش و ایجاد زمینه های کاربردی سازی نتایج پژوهشی برگزار می کند