چرا دانش آموزان تنبل در آینده افراد موفق تری می شوند؟ - روزیاتو
18 خرداد 1402
چرا دانش آموزان تنبل در آینده افراد موفق تری می شوند؟ - روزیاتو

چرا دانش آموزان تنبل در آینده افراد موفق تری می شوند؟ - روزیاتو
https://rooziato.com/1402509823/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81/#

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران