مسابقه کتابخوانی کتاب "تاب آوری روان‌شناختی، بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری
18 خرداد 1402
مسابقه کتابخوانی کتاب "تاب آوری روان‌شناختی، بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری

📢مسابقه کتابخوانی کتاب "تاب آوری روان‌شناختی، بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری"📖


کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران