موضوع روز جهانی خانواده
28 اردیبهشت 1402
موضوع روز جهانی خانواده

👨‍👩‍👧‍👦 موضوع روز جهانی خانواده، ۱۵ مه ۲۰۲۳، "خانواده‌ها و تغییرات جمعیتی" است. 

سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را افزایش آگاهی درباره مسائل خانوادگی و گسترش دانش در مورد فرایند هایی که خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله متغیرهای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی عنوان کرده است.
 
موضوع روز جهانی خانواده سال ۲۰۲۳ در مورد روندهای جمعیتی، از جمله پیری و همبستگی بین نسلی و تسهیل تاثیرات آن ها بر زندگی خانوادگی تاکید دارد و سیاست‌های خانواده محور را توصیه می‌کند که به نیازهای خانواده‌ها در سراسر جهان پاسخ می‌دهد. (برگرفته از سایت یونسکو)
 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران 
@IranEPA1