مسابقه تجارب زیسته روان شناسان و مشاوران از درمان مجازی در دوران کرونا
18 اردیبهشت 1402
مسابقه تجارب زیسته روان شناسان و مشاوران از درمان مجازی در دوران کرونا

مسابقه تجارب زیسته روان شناسان و مشاوران از درمان مجازی در دوران کرونا 

چالش ها و راهکارها 

تجارب خود یا همکاران تان درباره ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به صورت مجازی در دوران کرونا را در قالب طنز یا جدی به رشته تحریر درآورید و ارسال نمایید