نشست کمک به حل مشکلات کشور / مساله مدرسه در ایران معاصر با سخنرانی دکتر فریبرز درتاج
18 اردیبهشت 1402
نشست کمک به حل مشکلات کشور / مساله مدرسه در ایران معاصر با سخنرانی دکتر فریبرز درتاج

نشست کمک به حل مشکلات کشور / مساله مدرسه در ایران معاصر با سخنرانی دکتر فریبرز درتاج

سه شنبه 19 اردیبهشت 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران