ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
28 فروردین 1402
ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران

ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران با حضور اساتید و روان شناسان و مشاوران محترم 

هتل هما 28 فروردین 1402