برگزاری مراسم افطار ماه رمضان به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
30 اردیبهشت 1398
برگزاری مراسم افطار ماه رمضان به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران

مراسم افطار ماه رمضان به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با حضو معاونین وزیر آموزش و پرورش،  رئیس و معاونان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و برخی از اساتید حوزه روان شناسی، در 30 اردیبهشت 1398 برگزار شد.