با هم ماندن زوج ها در دنیای فاصله ها
07 مرداد 1399
با هم ماندن زوج ها در دنیای فاصله ها
مرکز روان شناسی و مشاوره راز با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

موضوع: با هم ماندن زوج ها در دنیای فاصله ها

سخنران: دکتر سید علی قاسمی
زمان برگزاری: 7 مرداد 1399
ساعت: 14:30 - 15:30