طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور
18 دی 1399
طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور

انجمن روان شناسی تربیتی ایران در راستای اهداف علمی و آموزشی اقدام به اجرای طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور می نماید.
در قالب این طرح استادان و صاحبنظران برتر حوزه روان شناسی و مشاوره معرفی می شوند.