دکتر علیرضا مرادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
19 دی 1399
دکتر علیرضا مرادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر علیرضا مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

(رزومه)