دکتر عباس ابوالقاسمی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
21 دی 1399
دکتر عباس ابوالقاسمی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر عباس ابوالقاسمی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

(رزومه)