دکتر فرامرز سهرابی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
22 دی 1399
دکتر فرامرز سهرابی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر فرامرز سهرابی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)