دکتر رضا خجسته مهر (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
23 دی 1399
دکتر رضا خجسته مهر (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر رضا خجسته مهر
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

(رزومه)