دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
25 دی 1399
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

(رزومه)