دکتر محمدرضا عابدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
26 دی 1399
دکتر محمدرضا عابدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر محمدرضا عابدی
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

(رزومه)