دکتر حسین کارشکی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
28 دی 1399
دکتر حسین کارشکی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر حسین کارشکی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

(رزومه)