دکتر حسین جناآبادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
01 بهمن 1399
دکتر حسین جناآبادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر حسین جناآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

(رزومه)