دکتر بهرام جوکار (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
02 بهمن 1399
دکتر بهرام جوکار (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر بهرام جوکار
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

(رزومه)