دکتر جواد مصرآبادی عبدالله معتمدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
04 بهمن 1399
دکتر جواد مصرآبادی عبدالله معتمدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر جواد مصرآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(رزومه)