دکتر پرویز عسگری (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
06 بهمن 1399
دکتر پرویز عسگری (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر پرویز عسگری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

(رزومه)