دکتر اکبر رضایی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
07 بهمن 1399
دکتر  اکبر رضایی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر اکبر رضایی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تبریز

(رزومه)