دکتر محمد خدایاری فرد (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
10 اردیبهشت 1400
دکتر محمد خدایاری فرد (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر محمد خدایاری فرد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(رزومه)