دکتر پروین کدیور (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
10 اردیبهشت 1400
دکتر پروین کدیور (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر پروین کدیور
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

(رزومه)