دکتر مهناز اخوان تفتی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
10 اردیبهشت 1400
دکتر مهناز اخوان تفتی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی استادان و روان شناسان برتر کشور

دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشگاه الزهرا

(رزومه)