دکتر احمد برجعلی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
10 اردیبهشت 1400
دکتر احمد برجعلی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر احمد برجعلی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)