دکتر علی شیخ الاسلامی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
13 اردیبهشت 1400
دکتر علی شیخ الاسلامی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر علی شیخ الاسلامی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

(رزومه)