دکتر حمیدرضا حسن آبادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
13 اردیبهشت 1400
دکتر حمیدرضا حسن آبادی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر حمیدرضا حسن آبادی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

(رزومه)