دکتر محمد باقر کجباف (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
13 اردیبهشت 1400
دکتر محمد باقر کجباف (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر محمد باقر کجباف
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

(رزومه)