دکتر شهلا پاکدامن (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
13 اردیبهشت 1400
دکتر شهلا پاکدامن (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر شهلا پاکدامن
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

(رزومه)