دکتر مسعود غلامعلی لواسانی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
13 اردیبهشت 1400
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(رزومه)