دکتر محمد قمری (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
15 اردیبهشت 1400
دکتر محمد قمری (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر محمد قمری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

(رزومه)