نشست شنبه های روان شناسی با موضوع: نگاهی به روانشناسی مدرسه: از چیستی تا کاربست
19 مهر 1400

نگاهی به روانشناسی مدرسه: از چیستی تا کاربست

سخنرانان:
دکتر فریبرز درتاج
دکتر کامران شیوندی چلیچه

دبیر نشست: دکتر حسن عماری

شنبه 24 مهر 1400 ساعت 20

پخش از طریق لینک زیر (ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/psychology

?با سخنرانی های زنده خانه اندیشمندان علوم انسانی همراه باشید