کرسی ترویجی با موضوع تحلیلی بر مهارت مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش اجتماعی و احساس تنهایی در بانوان
21 آبان 1400

کرسی ترویجی با موضوع تحلیلی بر مهارت مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش اجتماعی و احساس تنهایی در بانوان

ارائه دهنده: علی اکبر غفاری

ناقد: دکتر افسانه لطفی عظیمی

مدیر جلسه: دکتر آمنه امان زاده

زمان برگزاری: 22/08/01400

ساعت: 10:00

لینک شرکت در جلسه: https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: 492758F

گذرواژه: 1234