ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (پیام تبریک دکتر افروز به مناسبت روز روان شناس)
08 اردیبهشت 1401

 

پیام تبریک دکتر افروز رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی بمناسبت روز روان شناس در ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران

تهران: هتل هما

اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن روان شناسی تربیتی ایران

@IranEPA1