ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روان شناس
08 اردیبهشت 1401
ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روان شناس

ضیافت افطار به میزبانی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
بمناسبت روز روان شناس
در هتل هما

تهران
اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن روان شناسی تربیتی ایران

@IranEPA1