کسب رتبه A انجمن روانشناسی تربیتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
03 آذر 1398

کسب رتبه A انجمن روانشناسی تربیتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن روانشناسی تربیتی ایران افتخاری دیگر در سال 98 رقم زد و برای چندمین بار بر کرسی رتبه A در ارزیابی کمیسون انجمن های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشست.