دکتر رضا پورحسین (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
20 دی 1399
دکتر رضا پورحسین (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر رضا پورحسین
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(رزومه)