دکتر رسول کردنوقابی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
30 دی 1399
دکتر رسول کردنوقابی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر رسول کرد نوقابی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

(رزومه)