دکتر محمد نریمانی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
05 بهمن 1399
دکتر محمد نریمانی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر محمد نریمانی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

(رزومه)